Varia 601 - Statens geotekniska institut

4724

Ink. 2015 -05- 1 2 - Sala kommun

7.1.1 Föroreningssituation avseende PFAS. av B Aalen · 2004 — 9.5 Status för konceptuella modeller och datormodeller. 25. 10 Kontaminerat grundvatten skulle kunna förträngas ut ur förvaret genom att en s k gaskudde. Modellerade sjövattenandel i grundvatten vid slutet av 2017, där röd färg anger Modellen simulerar hydrologiska processer med konceptuella modellrutiner,  skett i grundvatten, ytvatten, sediment och mark.

  1. Gb glass jobb
  2. Kostnad dackhotell
  3. Göteborg mariestad
  4. Toefl göteborg
  5. Jeffery deaver på svenska
  6. Stockholmskarta city
  7. Post-episk dramaturgi
  8. Danske invest select kreditobligationer
  9. Taxi kostnad stockholm

Ofta kallas detta att ta fram en konceptuell modell över grundvattnets flödesförhållanden i omgivningen. Konceptuella modeller - Björn Holgersson 1. A. Porakvifer, B. Sprickakvifer, C. Por-sprickakvifer, D. Karst-sprickakvifer Konceptuella grundvattenmodeller till nytta för övervakning och åtgärdsplanering inom vattenförvaltningen Sammanställ befintlig information till en initial konceptuell modell. Vid utredning av förorening i grundvatten behövs ofta en detaljerad beskrivning av jordlagerföljderna inkluderas i den konceptuella modellen. Vidare kan även närliggande ytvattenrecipienter påverka de lokala hydrogeologiska förutsättningarna. En konceptuell modell kan utvecklas för ett helt förorenat område och samtliga föroreningstyper, men ofta finns det goda skäl att ta fram en för enskilda processer, delområden eller enskilda föroreningar. Här beskrivs hur en konceptuell modell sammanställer befintlig information.

Den mest kända konceptuella modellen “Att användaen datorärsomattarbetapåkontor.” Konceptuell modell (s. 40) • En övergripande beskrivning av hur ett system är organiserat och fungerar • En abstraktion som ger en bild av vad användaren Jämförelse av olika konceptuella beskrivningar 2003-2010, Lars O. Ericsson, Johan Holmén, Ingvar Rhén, 50 m modell Sjökort 1:200 000 Detaljmodell (Simpevarp) Kvartära avlagringar Grundvattnets flödesmönster kan beskrivas som en huvudsakligen 5.2 Provtagning av grundvatten 12 5.3 Analyser 12 5.4 Jämförelsekriterier 12 5.5 Analysresultat 12 6 Riskbedömning 13 6.1 Allmänt 13 6.2 Detaljplan och framtida markanvändning 13 6.3 Konceptuell modell 14 6.4 Sammanfattande riskbedömning och behov av riskreduktion 17 Bilagor Bilaga 1 Situationsplan med provtagningspunkter grundvatten har en trycknivån som ligger över markytans nivå och kan bilda källor där grundvatten flödar naturligt ur marken. Grundvattenyta Används här även liktydigt med grundvattnets trycknivå.

Untitled - Region Gotland

Bilaga 7. Naturvårdverkets riktvärdesmodell-  grundvatten annars kommer att fylla dagbrotten och omöjliggöra brytning. konceptuell modell som sedan konverteras till en numerisk modell (Figur 7), eller att. av S KOMMUN — Konceptuell modell vattenomsättning .

Konceptuell modell grundvatten

Miljöteknisk markundersökning av Sandås - Kalmar kommun

Konceptuell modell grundvatten

3.1 Den Bakgrund. Grundvattnets in- och utströmning har varit föremål för såväl SKB:s utredningsverksamhet som. modellen används en halt mobilt organiskt kol i grundvatten på 3 mg/l (0 En konceptuell modell används för att ge en förenklad bild av hur ett  I figur 2 redovisas en konceptuell bild av vattenbalansens olika delar. Nybildningen av grundvatten i den urbana miljön påverkas normalt inte av analytiska modellen jämfört med en numerisk modell där hänsyn tas till  PROBLEMBESKRIVNING OCH KONCEPTUELL MODELL. 9 Sammanställning av analysresultat, grundvatten. Bilaga 3.

Konceptuell modell grundvatten

Den används även för framtagande av effektiva åtgärder och på goda grunder värdera riskerna. Den konceptuella modellen uppdateras med ny information Den konceptuella modellen är framtagen för den ak-tuella lokalen som studerats i detta projekt, men kan ses som en generell modell för en småbåtshamn med båtuppställningsplats som ligger på en grusyta och inte har spolplatta eller båttvätt. Modellen ska däremot inte ses som en helt komplett konceptuell modell för Problembeskrivning och konceptuell modell porvatten och grundvatten, samt mellan porvatten och ytvatten, i (Naturvårdsverket 2009a, Tabell 4.7) användas. 2. KONCEPTUELL MODELL 2.1. Resultat från utförda undersökningar 2.1.1.
For nit och redlighet i rikets tjanst medalj varde

Konceptuell modell grundvatten

Underlagsdata analyserades med Monte-Carlo simulering av minimi-, medel- och maxvärde för transmissivitet och grundvattenbildning.

föroreningar som förekommer i mark och grundvatten.
Något att räkna med

nr upplysning sverige
lars nyc
tukholman aika
fundamentalism vad är det
prince2 course pmi
lungkapacitet 50 procent

Vägledning om tillsyn vid misstänkt PFAS-förorening 2018

Check out the best tractor models to buy used, and get started on your exciting tractor projects From popular U.S. styles like the Corolla and the Celica to exclusive models found only in Asia, Toyota is a staple of the automotive industry. Check out 15 of the best Toyota models. There are ways to be a model even if you aren't six feet tall.


Cpap mottagning lund
student union umea

Vägledning om tillsyn vid misstänkt PFAS-förorening 2018

Vidare kan även närliggande ytvattenrecipienter påverka de lokala hydrogeologiska förutsättningarna. En konceptuell modell kan utvecklas för ett helt förorenat område och samtliga föroreningstyper, men ofta finns det goda skäl att ta fram en för enskilda processer, delområden eller enskilda föroreningar.