Social dokumentation - Grundkurs - Diploma Utbildning

4898

SOSFS 2014:5: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd

Genomförandeplan. Social- och omsorgsförvaltningen. 2019-08-06. Dnr SON Detta dokument innehåller en rutin för hur dokumentation av serviceinsatser ska hanteras. Rutinen  Den tar också upp hur social dokumentation kan användas för att öka kvaliteten i verksamheten. Boken innehåller många övningar, exempel och reflektionsfrågor.

  1. Talsystem omvandling
  2. Gardin trender 2021
  3. Vägen till toppen samir

Det här är en praktisk utbildning i social dokumentation, som innehåller följande delar: – Vad ska dokumenteras? – Hur ska dokumentationen utformas? – Varför är dokumentation viktig? Utbildningen passar både som en introduktion för nyanställda och för att utveckla dokumentationen på arbetsplatsen. Handläggning och dokumentation av ärenden som rör enskilda är en central uppgift inom socialtjänsten. Det gäller också skyldigheten att dokumentera genomförandet av beslut om individuellt behovsprövade insatser enligt socialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda bestäm-melser om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa Av dokumentationen ska det också framgå vilka uppgifter som har . kommunicerats och vilka synpunkter den enskilde har fört fram.

Vad som uppnåtts i förhållande till uppsatta mål för insatsen utifrån ge- innehålla dagliga rutiner utan det som avviker från det normala.

Social dokumentation i verkställighet - Mölndals stad

Vad är social dokumentation? Syftet med social dokumentation .

Vad ska en social dokumentation innehålla

2020 LSS o VoO - Rutin för dokumentation vid genomförande

Vad ska en social dokumentation innehålla

För mer Social dokumentation beskriver hur hjälpen till dig ska genomföras. Levnadsberättelse. Här kan du hitta mer information om vad, hur och när du ska dokumentera, i ditt digitala dokumentationssystem, om din brukare. Ta reda på  20 apr 2020 Den sociala dokumentationen beskriver hur den beslutade insatsen, exempelvis hemtjänst eller en boendeplats praktiskt ska genomföras och  25 aug 2010 samt vad, hur, när och vem som ska tillgodose hjälpbehoven. Man kan Det sociala synsättet ska genomsyra den sociala dokumentationen eftersom den ligger till Det huvudsakliga innehållet i en genomförandeplan är en. 27 sep 2017 Ett beslut ska alltid innehålla vem beslutet gäller, vad beslutet avser, Behov som tillgodoses genom insatsen kan vara att bryta social  9 jun 2014 dokumentation inom social tjänsten trätt i kraft. I februari 2008 Vad ska dokumenteras i samband med överklagande och omprövning?

Vad ska en social dokumentation innehålla

Om den enskilde anser att någon uppgift i dokumentationen är oriktig ska detta antecknas. Av dokumentationen ska det klart framgå i vilka avseenden den enskilde har en avvikande uppfattning om vad som sagts eller noterats. Det innebär dock inte att den enskilde ska kunna styra hur dokumentationen ska utformas.
Nordsjo angelholm

Vad ska en social dokumentation innehålla

22 maj 2019 Alla kunder/boenden/gäster ska det föras en social dokumentation kring. Det ska finnas en Dokumentationen ska innehålla. Kopia av Av uppdragsdokumentet framgår det vad som har beviljats och det utgör grunden för. Vad skriver personalen www.aldrevast.hb.se/socialdokumentation.asp.

Insatserna ska präglas av en helhetssyn och ett salutogent synsätt där den Kännetecknande för den pedagogiska dokumentationen är att den främst behandlar elevernas studier och upprättas av den pedagogiskt ansvariga personalen. Individuella studieplaner upprättas för alla elever i högre årskurser. Den innehåller uppgifter om elevens studieväg och om de val av kurser som eleven gjort.
Socionom öppna eget

lokforare utbildning angelholm
arvsanlagen
arsinkomst fore skatt
mått sj pall
personalkostnader aktiebolag
vallastadens vardboende
sveriges välfärd statistik

Dokumentation – Vad ska dokumenteras i socialtjänsten

23 nov 2010 7 Rutin för genomförandeplan och social dokumentation.doc den enskilde ska veta vad som ingår i den insats som beviljats och hur de veckans insatser: Exempel på punkter som den operativa planen kan innehålla:. 14 jun 2011 Boken innehåller många övningar, exempel och reflektionsfrågor. Syftet med social dokumentation Vad ingår?


Kan någon se vad jag surfar på wifi
it ansvarig skola

Handläggning och dokumentation – en översikt

1. vad som har beslutats, Huddinge kommuns riktlinjer för social dokumentation innehåller anvisningar kring planering, dokumentation och uppföljning av genomförandet av insatser enligt socialtjänstlagen Genomförandet av en insats ska dokumenteras för att visa vad som faktiskt görs … 2020-02-24 Social journal Genomförandet av en insats ska dokumenteras fortlöpande och detta görs i den sociala journalen.